Salgsvilkår for kurs på internett - Jordmorpodden.no

Innledning

Dette kjøpet er underlagt følgende standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av kurs på Internett. Forbrukerkjøp på Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter, og du kan finne dem på www.lovdata.no. Disse vilkårene skal ikke ses som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men de klargjør hovedrettigheter og plikter for begge parter i handelen.


Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en dypere forståelse av disse salgsbetingelsene, kan du se Forbrukertilsynets veiledning her.


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle spesifikke avtalte vilkår. Hvis det er motstrid mellom opplysningene, skal de spesifikke avtalte vilkårene mellom partene gå foran, med mindre det strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil også bli supplert av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selgeren er Jordmorpodden AS, Org nr: NO929181492, Guldbrandslia 41, 1353 Bærums Verk, [email protected], og refereres videre som "selger" eller "selgeren."


Kjøperen er den forbrukeren som foretar bestillingen og refereres videre som "kjøper" eller "kjøperen."


3. Pris

Den oppgitte prisen for kurset inkluderer alle kostnader og tillegg. Kjøper skal ikke bære ytterligere kostnader som selgeren ikke har informert om på forhånd.


Eventuelle gebyrer til relevante aktører i forbindelse med eksamen er ikke inkludert i kursprisen.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen blir bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


Avtalen er imidlertid ikke bindende hvis det har vært skrive- eller tastefeil i selgerens tilbud i bestillingsløsningen på nettstedet eller i kjøperens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett feil.


5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for kurset fra det tidspunktet kurset blir tilgjengelig for kjøperen.


Ved bruk av kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som kurset blir tilgjengelig.


Ved betaling med faktura utstedes fakturaen når kurset sendes til kjøperen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er minst 14 dager fra mottak.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering

Levering anses som fullført når kjøperen eller deres representant har mottatt kurset.


Dersom leveringstidspunktet ikke er spesifisert i bestillingsløsningen, skal selgeren levere kurset til kjøperen uten unødvendig forsinkelse og senest 30 dager etter bestillingen. Levering skal skje hos kjøperen, med mindre annet er avtalt.


Nettkurset blir tilgjengelig for kjøperen umiddelbart etter betaling, og varigheten av kurset begynner å løpe fra dette tidspunktet.


1 måned = 30 dager


3 måneder = 90 dager


12 måneder = 365 dager


7. Risiko for kurset

Risikoen for kurset går over til kjøperen når de, eller deres representant, har mottatt kurset i samsvar med punkt 6.


8. Angrerett

I henhold til angrerettloven §22 bokstav n) er denne avtalen unntatt fra loven om angrerett. Produktet anses som levert når kjøperen har logget seg på plattformen og tatt i bruk produktet. Før produktet anses som levert, gjelder de vanlige reglene for angrerett.


Endre kursdato etter påmelding


Hvis du er forhindret fra å delta på kurset du er påmeldt til, må endringer i kursdatoen skje senest 10 dager før kurset starter. Ved endringer etter dette tidspunktet må du betale 50% av kursprisen for den nye datoen.


Andre produkter


Kjøperen må gi selgeren beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til neste virkedag.


Angrefristen anses overholdt hvis meldingen er sendt før fristens utløp. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende, og meldingen bør derfor være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:


Ved kjøp av enkeltstående varer, fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Hvis det selges et abonnement eller avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, fra dagen etter at første forsendelse er mottatt.

Hvis kjøpet omfatter flere leveranser, fra dagen etter at siste leveranse er mottatt.

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen hvis selgeren ikke opplyser om angreretten og standardisert angreskjema før avtaleinngåelsen. Det samme gjelder hvis selgeren unnlater å opplyse om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å benytte angreretten. Hvis selgeren gir disse opplysningene i løpet av de 12 månedene, løper angrefristen likevel ut 14 dager etter at kjøperen mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må kjøperen returnere varen til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager etter at kjøperen ga beskjed om bruk av angreretten. Kjøperen dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selgeren har unnlatt å opplyse om at kjøperen skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke kreve gebyr for kjøperens bruk av angreretten.


Kjøperen kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjoner, uten at angreretten faller bort. Hvis prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at selgeren mottok melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selgeren har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varen fra kjøperen, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon for at varen er sendt tilbake.


9. Forsinkelse og manglende levering.

Kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Hvis selgeren ikke leverer kurset eller leverer det for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.


Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig, for eksempel via e-post.


Oppfyllelse

Kjøperen kan insistere på kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Imidlertid kan kjøperen ikke kreve oppfyllelse hvis det er en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelse vil medføre en uforholdsmessig stor ulempe eller kostnad for selgeren i forhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Hvis hindringen opphører innen rimelig tid, kan kjøperen likevel kreve oppfyllelse.


Kjøperen mister retten til å kreve oppfyllelse hvis de venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Hvis selgeren ikke leverer kurset på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Hvis selgeren ikke leverer kurset innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.


Kjøperen kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selgeren nekter å levere kurset. Det samme gjelder hvis levering til avtalt tidspunkt var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis kjøperen har varslet selgeren om at leveringstidspunktet er avgjørende.


Hvis kurset leveres etter den tilleggsfristen forbrukeren har fastsatt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen ble informert om leveringen.


Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen, med mindre selgeren kan påvise at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen, unngås eller overvinnes.


10. Mangel ved kurset – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det oppstår en mangel ved kurset, må kjøperen gi selgeren melding om at de vil påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Kjøperen har alltid reklamert i rett tid hvis det skjer innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan gjøres senest to år etter at kjøperen overtok kurset. Hvis kurset eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, gjelder en reklamasjonsfrist på fem år.


Hvis kurset har en mangel som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 6, etter omstendighetene, holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge å kreve at mangelen blir rettet eller at tilsvarende kurs blir levert. Selgeren kan likevel motsi kjøperens krav hvis gjennomføringen av kravet er umulig eller medfører urimelige kostnader for selgeren. Retting eller omlevering skal utføres innen rimelig tid. Selgeren har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.


Prisavslag

Kjøperen kan kreve en passende prisavslag hvis kurset ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom den nedsatte prisen og den avtalte prisen skal tilsvare forholdet mellom kursets verdi i mangelfull og kontraktsmessig tilstand. Hvis det er gode grunner til det, kan prisavslaget i stedet settes lik betydningen av mangelen for kjøperen.


Heving

Hvis kurset ikke blir rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er ubetydelig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene i henhold til avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 9 holde kurset tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også i henhold til omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for ubetalte varer.


Oppfyllelse

Selgeren kan kreve at kjøpesummen blir betalt hvis kjøperen ikke har oppfylt avtalen. Hvis kurset ikke har blitt levert, mister selgeren imidlertid denne retten hvis de venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Selgeren kan heve avtalen hvis det foreligger vesentlig mislighold av betaling eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selgeren kan imidlertid ikke heve avtalen hvis hele kjøpesummen er betalt. Hvis selgeren fastsetter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selgeren heve kjøpet.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter på kjøpesummen i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan bli holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Hvis kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske kostnader for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


12. Garanti

Eventuell garanti gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene som kjøperen allerede har i henhold til ufravikelig lovgivning. En garanti begrenser derfor ikke kjøperens rett til reklamasjon og krav i henhold til punkt 9 og 10.


13. Personopplysninger

Selgeren er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i henhold til avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.


14. Konfliktløsning

Klager skal rettes til selgeren innen rimelig tid, som angitt i punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Europeiske Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage, spesielt hvis du er en forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen kan inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


15. Immaterielle rettigheter

All immateriell eiendom knyttet til kurset, inkludert opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter, tilhører selgeren eller dets lisensgivere. Kjøperen har kun rett til å bruke kurset i samsvar med avtalen, og enhver annen bruk er strengt forbudt.


16. Lovvalg

Denne avtalen skal tolkes i henhold til norsk lov, og tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres av norske domstoler.


17. Diverse

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til kurset og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler og forståelser, enten skriftlige eller muntlige, med hensyn til kurset. Eventuelle endringer eller endringer i denne avtalen må være skriftlige og signert av begge parter for å være bindende. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen anses ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil den ugyldige bestemmelsen bli erstattet med en gyldig bestemmelse som best gjenspeiler partenes opprinnelige intensjoner, mens de øvrige bestemmelsene i avtalen vil forbli fullt ut gjeldende og håndhevbare.


Dette dokumentet inneholder betingelser og vilkår for kjøp av et onlinekurs og er ment å gi klare retningslinjer for både kjøperen og selgeren. Det er viktig at begge parter forstår og aksepterer disse betingelsene før kjøpet gjennomføres. Hvis det oppstår tvister eller problemer i forbindelse med kjøpet eller kurset, kan partene henvende seg til relevante myndigheter eller organisasjoner for hjelp med konfliktløsning.


Vennligst merk at disse betingelsene kan variere avhengig av jurisdiksjonen og type kurs eller tjeneste som tilbys. Det er derfor viktig å lese nøye gjennom vilkårene som gjelder for det spesifikke kurset eller tjenesten du vurderer å kjøpe.